balkany_mapaPodobnie można zapytać, czy Austria to Niemcy. Z jednej strony jak Austriacy czują się Austriakami, tak Mołdawianie, Mołdawianami. W zasadzie Rumuni i Mołdawianie, analogicznie jak Niemcy i Austriacy mówią jednym językiem. Mołdawski uznawany jest za dialekt języka rumuńskiego i używany nie tylko w Republice Mołdawii, ale również w północnej Rumunii, a ściśle: w rumuńskiej części Mołdawii, Siedmiogrodzie, a także w należącej obecnie do Ukrainy – Bukowinie.
Mołdawia, czy ściślej może, naród mołdawski, ma znacznie dłuższą historię niż większy i aktualnie zamożniejszy ich południowy sąsiad – Rumunia, bo o ile historia Rumunii rozpoczęła się w XIX wieku, to historia Mołdawii sięga aż XIV wieku. Rumunia powstała z połączenia dwóch – od 1859 roku połączonych Unią Personalną państw: Hospodarstwa Mołdawskiego i Wołoskiego, które od 1862 nazwano Zjednoczonymi Księstwami Rumunii, a od 1866 Rumunią. rumunia_moldawiaW konsekwencji Rumunia jest niejako spadkobiercą obu tych narodów.
Jak to się stało, że mimo istnienia państwa o nazwie Rumunia, będącego spadkobiercą starej Mołdawii i Wołoszczyzny jest jeszcze jedna Mołdawia? Otóż Mołdawia za czasów swej świetności, swym terytorium obejmowała dzisiejszą północną Rumunię, obecną Republikę Mołdawii oraz tzw. Zadniestrze obecnie stanowiące część Ukrainy a w okresie panowania osmańskiego zwane Budziakiem. W chwili zjednoczenia Hospodarstw Mołdawii i Wołoszczyzny, północno-wschodnia część historycznej Mołdawii znajdowała się pod panowaniem Imperium Rosyjskiego i stanowiła gubernię Besarabii. W czasach rewolucji październikowej w 1917 roku, Besarabia ogłosiła niepodległość, jako Mołdawska Republika Demokratyczna i już po trzech miesiącach została włączona do Rumunii. Po ukształtowaniu się ZSRR, sowieci wyodrębnili niewielki obszar Ukrainy, na którym utworzyli sowiecką Mołdawię, jako przyczółek do odzyskania Besarabii od Rumunii. moldovaTen plan udał się sowietom w latach 1940-41, gdy wskutek podziału wpływów w Europie na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, ZSRR po ultimatum zmusiło Rumunię do oddania Besarabii, czyli północnej części Mołdawii, na której utworzono ostatecznie Mołdawską SSR w granicach, w jakich obecnie istnieje Republika Mołdawii.
W roku 1990 Mołdawia odzyskała niepodległość. W 1994 roku przeprowadzono referendum, w którym za połączeniem się z Rumunią opowiedziało się 7% obywateli Mołdawii. Aktualnie według sondaży za takim połączeniem opowiada się ok. 20% Mołdawian, co może wynikać z tego, że Mołdawia jest najbiedniejszym krajem w Europie i przyłączenie się do bogatszej Rumunii będącej członkiem UE wydaje się bardziej atrakcyjne. Ułatwiać to mogą silne więzy kulturowe obu krajów. Mołdawia ma wprawdzie problem z Rosjanami zamieszkałymi głównie w jej północno-wschodniej części zwanej Naddniestrzem i stanowiącej od 1991 roku państwo faktycznie niepodległe, ale nieuznawane przez żadne państwo zrzeszone w OZN.
Odpowiadając na pytanie postawione na początku, stwierdzić należy, że Mołdawia to nie jest Rumunia. Z pewnością więzy kulturowe obu krajów i narodów są znaczne, gdyż jest to nie tylko wspólny język, z dialektowymi różnicami, ale również wspólna religia. Można je porównać do więzów Czechów i Słowaków.