Rumunia-wiesRumunia kojarzona jest przede wszystkim z wampirami, a dokładnie z jednym, zwanym Drakulą. To także kraj przepięknych widoków i bogatej historii sięgającej czasów starożytnych imperiów, w tym Imperium Rzymskiego. Kraj ten posiada bogatą kulturę, która wynika właśnie z długiej i złożonej historii kraju. Najlepszym świadectwem tych wydarzeń są krainy historyczne Rumunii.
Jedną z takich krain jest Banat. Leży pomiędzy Cisą od zachodu, Dunajem od południa i Maruszą od północy. Od zachodu graniczy z pasmem Karpat Południowych oraz Gór Gór Banackich. Krainę tę dzielą między siebie Rumunia, Serbia i Węgry. Granice między tymi państwami ustalono w 1920 roku w Traktacie Trianon. Głównym miastem Banatu jest Timișoara. Rumunia-zamekMieszkańcy tego regionu to prawdziwy tygiel kulturowy i narodowościowy. Wynikać to może także z faktu, iż często zmieniali się suzereni. Byli nimi między innymi królowie węgierscy, cesarze austriaccy czy cesarze osmańscy. Mając aspiracje niepodległościowe, w 1918 roku mieszkańcy Banatu podjęli próbę ogłoszenia niezależnej Republiki Banackiej. Niestety, ich plany nie zostały zrealizowane, a odrębne państwo nie powstało.
Inną krainą historyczną Rumunii jest Kriszana. Leży ona na pograniczu rumuńsko-węgierskim na nizinie między doliną Cisy a Górami Bihorskimi. Przez wiele lat należała do państwa węgierskiego. Oderwano ją od niego w XVI wieku, kiedy to trafiła pod władanie książąt siedmiogrodzkich. Jednak już w XVIII wieku ponownie włączono ją do Węgier. W 1920 roku, na mocy wspomnianego już traktatu z Trianon krainę tą podzielono między Węgry a Rumunię. Głównym miastem rumuńskiej części Kriszany jest Oradea. Część rumuńska tej krainy traktowana jest często jako część Siedmiogrodu.
Rumunia-miastoOstatnią, siódmą krainą historyczną jest Marmaros (nazywana także Maramuresz). Region ten leży na pograniczu Rumunii i Ukrainy. Marmaros leży w górnym dorzeczy górnej Cisy. W historii kraina ta należała między innymi do Królestwa Węgierskiego, by następnie władzę nad nią sprawował książę siedmiogrodzki. Po latach Marmaros znów został przyłączony do Węgier. Dopiero I wojna światowa zmieniła granice państw, a region w większej części przyłączono do Rumunii. Jego mniejsza część znalazła się w obrębie Czechosłowacji.
Krainy historyczne Rumunii to doskonały podział administracyjny, który od pewnego czasu jest rozważany przez rządzących. Naturalnie należałoby zastanowić się nad równomiernym podziałem kraju, gdyż część regionów jest dominująca, a niektóre zmarginalizowane. Władze rumuńskie deklarują, że nie jest rozpatrywany autonomiczny byt tychże krain.